San Pedro at Rio Vista Festa, 8/2/2009


2009 SPA Queen, Madison Freitas, Previous Queen, Paloma Freitas


SPA President, Larry Freitas