Sunday, May 18, 2008 - Clarksburg Festa (IDES,Gloria Council#3).

San Pedro Association Flags and Clarksburg Junior Queen & Aides.
background(l/r): Dennis Freitas, Larry Freitas, Eamon Kelly
foreground(l/r): Madison Freitas, Neive Kelly, Jade Sweeney